SURVİVOR PANORAMA SEYİRCİ BAŞVURU

 • TV8 SEYİRCİ BAŞVURU TAAHHÜTNAMESİ

  1.Taraflar

  - TV8, http://www.tv8.com.tr/ internet sayfası üzerinden başvuru yapan kişi (bundan sonra Başvuru Sahibi olarak anılacaktır ) işbu taahhütnamenin tüm maddelerini kabul etmiştir.

  2. Tarafların yetki ve yükümlülükleri

  • a.     Başvuru Sahibi, Seyirci Kayıt Formu'nda belirtmiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin eksik ve yanlış olması dolayısıyla doğacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiştir.
  • b.     Başvuru Sahibi, Seyirci Kayıt Formu'ndaki bilgileri, fotoğraflar, videolar ve her türlü yazılı, görsel ya da işitsel veriyi kendi rızası ile TV8 ile paylaşmıştır. TV8, paylaşılmış olan fotoğraflar, videolarve her türlü yazılı, görsel ya da işitsel verinin tümünü veya bir kısmını başta www.acunn.com olmak üzere dilediği zaman dilediği mecra ve dilediği programda, program tanıtımlarında veya TV8 ve ACUN MEDYA tarafından belirlenen başkaca bir formatta kullanabilecektir. Başvuru Sahibi, TV8'in paylaşılmış olan fotoğrafları ve videoları kullanımı durumunda TV8'den hiçbir talepte bulunmayacağını peşinen kabul etmiştir.
  • c.     Başvuru Sahibi, Seyirci Kayıt Formu'nu doldururken kullanmış olduğu fotoğraflar, videolar ve her türlü yazılı, görsel ya da işitsel veriyi 3. kişilerin kişilik haklarını, telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmediğini kabul etmiştir. Seyirci Kayıt Formu'nda kullanılan videoların ve fotoğrafların 3. kişilerin kişilik haklarını, telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmesi ve TV8'in ihlaller dolayısıyla ödeme yapmak zorunda kalması durumunda Başvuru Sahibi zararı karşılamakla yükümlüdür.
  • ç.     Başvuru Sahibi, YARIŞMA, TV8 ve grup şirketlerinin ilgili format dışında televizyon, internet v.b. fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir mecradan gerçekleştireceği projeler ile ilgili bilgilerin kendilerine telefon, sms, e-mail gibi iletişim araçlarıyla bildirilmesine onay vermektedir.
  • d.     Başvuru Sahipleri'nin Seyirci Kayıt Formu doldururken vermiş olduğu bilgiler TV8'in ve organik bağı bulunan grup şirketlerinin veri tabanında işleme amacıyla sınırlı olarak saklanacak olup bu taahhütnamede belirtilen istisnalar haricinde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır. Resmi mercilerin talimatları saklıdır.
  • e.     18 yaş altı seyirci olmak isteyenlerin başvurularını velisinin yapması gerekmektedir. 18 yaş altı seyirci olmak isteyenlerin velisinin onayı olmaması durumunda seyirci olarak katılamazlar.
  • TV8, program formatını, şartlarını ve işbu taahhütname maddelerini başvuru sahibine bildirmeden değiştirme hakkına sahiptir. Seyirci Başvuru Taahhütnamesi yasal olarak Başvuru Sahibi'ni bağladığı için bu sayfa belirli aralıklarla Başvuru Sahibi tarafından ziyaret edilmelidir.


  3. Taahhütnamenin Yürürlüğü

  -TV8, http://www.tv8.com.tr/ internet sayfası üzerinden başvuru yapan kişi (bundan sonra Başvuru Sahibi olarak anılacaktır ) işbu taahhütnamenin tüm maddelerini kabul etmiştir. Başvuru Sahibi bu taahhütnameyi onaylayarak okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

 • TV8/ACUN Medya Yarışma Başvuru Taahhütnamesini okudum ve kabul ediyorum
 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

  SEYİRCİ ADAYI AYDINLATMA METNİ

   

    Veri Sorumlusu:  MNG TV Yayıncılık A.Ş. 

  Kemerburgaz Yolu Cendere Mevkii No:29 Sarıyer / İstanbul

   

  MNG TV Yayıncılık A.Ş.   (“TV8”)  olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında; kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz seyirci adaylarımızı aydınlatmak amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

   

  Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

  Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Faaliyetlerimizin yürütülmesi ile organizasyon ve etkinlik yönetiminin sağlanması kapsamında siz seyirci adaylarımızın aşağıda yer alan kişisel verilerini işlemekteyiz.

  Kimlik Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

  Ad

  Soyad

  Cinsiyet

  Doğum Tarihi

  Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kişisel verileriniz, TV8 tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik form vasıtasıyla toplanmaktadır.

  İletişim Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

  Katılınan İl

  Cep Telefon Numarası

  E-Posta Adresi

  Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kişisel verileriniz, TV8 tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Görsel ve İşitsel Bilgiler

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

  Görsel Kayıtlar

  İşitsel Kayıtlar

  Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kişisel verileriniz, TV8 tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; stüdyo ziyaretleriniz sırasında görsel ve işitsel kayıt cihazları vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Demografik Veriler

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

  Öğrenim Durumu

  Meslek Bilgisi

  Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kişisel verileriniz, TV8 tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

   

  Kişisel verileriniz, 

   

  • TV8 faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi ile bilgi güvenliği sağlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar’a

   

  • İş faaliyetlerinin planlanması, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla İş Ortakları’na,

   

  • Tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetin sağlanabilmesi adına, fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla Tedarikçiler’e 

   

  • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na

   

  aktarılabilecektir.

   

  Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

   

  Yurt dışına aktarılan kişisel verileriniz iş sürekliliğinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla aktarılmaktadır.

   

  Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

   

  İşbu Seyirci Başvuru Formu ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz 1 yıl süre ile  saklanmaktadır.

   

  Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

   

  KVKK md.11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

  haklarına sahipsiniz. 

  Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

  Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu  aracılığıyla

  • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Tv8 ve Bein Medya Apt. No:29/3 Sarıyer/İSTANBUL adresine göndererek,
  • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Tv8 ve Bein Medya Apt. No:29/3 Sarıyer/İSTANBUL adresindeki MNG TV Genel Müdürlüğü'ne bizzat başvurarak,
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle mngtv@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
  • İlgili Kişi tarafından TV8'e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden  kvkkbasvuru@tv8.com.tr  adresimize göndererek

   

  TV8’e iletebilirsiniz.

  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

  İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

  Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

  Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

   

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

   

  Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

   

 • (*) Aydınlatma metnini okudum anladım