YUNANCA, İSPANYOLCA, PORTEKİZCE VE RUMENCE BAŞVURU BAŞVURU
 • ACUN GLOBAL SERVİS HİZMETLERİ A.Ş.
  KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN
  TERCÜMAN AYDINLATMA METNİ

   

  1. Amaç

  Acun Global Servis Hizmetleri A.Ş. (“Acun Global” veya “Şirket”), tercümanların kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.  

  Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 

  • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
  • Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak KVKK’da öngörülen şartlarla işleneceğini bildiririz.   

  İşbu Aydınlatma Metni ile Acun Global tarafından yürütülen faaliyetlerin KVKK’da yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

  1. Tercümanların Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

  Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde işbu Aydınlatma Metni Şirketimiz tarafından güncellenerek ayrıca yayınlanacaktır.

  Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, tercümanlara ait kişisel veriler şunlardır;

  Kişisel Veri Kategorisi

  Kişisel Veri

  Kimlik

  Ad, soyad, cinsiyet, doğum yeri, doğum tarihi, medeni durum

  İletişim

  E-posta, cep telefonu, yaşadığınız şehir ve semt

  Mesleki Deneyim

  Daha önceki tecrübelerinize ilişkin bilgiler ve tarafımıza ilettiğiniz özgeçmişinizde yer alan bilgiler

  Görsel ve İşitsel Kayıtlar

  Fotoğraf, kişinin videosunda yer alan ses ve görüntü

  Diğer Bilgiler

  Sahip olunan çocuk bilgisi, en son mezun olunan okul ve bölüm, kişinin dile ilişkin bilgi ve tecrübeleri ve başvurduğu pozisyon

   

  Kişisel verileriniz başvuru yapmış olduğunuz internet sitesi üzerinden doldurmuş olduğunuz formda yer alan bilgi ve belgeler aracılığı ile elektronik ortamlarda toplanmaktadır.

  1. Tercümanların Kişisel Verilerinin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

  Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuatlara ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle, açık rızanızın bulunduğu durumlarda ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan hükümlere uygun olarak işlenecektir.

  Kişisel verileri işleme amaçları aşağıdaki şekilde olup, şirket politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecektir.

   

   

  İşlenen Kişisel Veri Kategorileriniz

  Kişisel Verileri

  İşleme Amacı

  Dayanılan Hukuki Sebep

  Kimlik

  • Tercüman başvuru süreçlerinin yürütülmesi
  • Tercüman başvurularının değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi

   

  Kişisel Veri İşlemenin, Sözleşmenin Kurulması veya İfası İçin Gerekli Olması (KVKK m. 5/2-c)

  İletişim

  • Tercüman başvuru süreçlerinin yürütülmesi
  • Tercüman başvurularının değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi

   

  Kişisel Veri İşlemenin, Sözleşmenin Kurulması veya İfası İçin Gerekli Olması (KVKK m. 5/2-c)

  Mesleki Deneyim

  • Tercüman başvuru süreçlerinin yürütülmesi
  • Tercüman başvurularının değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi

   

  Kişisel Veri İşlemenin, Sözleşmenin Kurulması veya İfası İçin Gerekli Olması (KVKK m. 5/2-c)

  Görsel ve İşitsel Kayıtlar

  • Tercüman başvuru süreçlerinin yürütülmesi
  • Tercüman başvurularının değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi

   

  Kişisel Veri İşlemenin, Sözleşmenin Kurulması veya İfası İçin Gerekli Olması (KVKK m. 5/2-c)

  Diğer Bilgiler

  • Tercüman başvuru süreçlerinin yürütülmesi
  • Tercüman başvurularının değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi

   

  Kişisel Veri İşlemenin, Sözleşmenin Kurulması veya İfası İçin Gerekli Olması (KVKK m. 5/2-c)

   

  Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

  1. Yarışmacı Adaylarının Kişisel Verilerinin Üçüncü Kişilere Aktarılması

  Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

  Aktarımın Amacı

  Alıcı Grubu

  • Acun Global faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi ile bilgi güvenliği sağlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla 
  • Grup şirketleri, iştirakler ve bağlı ortaklıklar
  • İş faaliyetlerinin planlanması, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla 
  • İş ortakları
  • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
  • Tedarikçiler
  • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi ve kullanılan uygulama/sistemlerin sunucularının yurtdışında yer alması
  • Yurtdışında bulunan tedarikçiler

   

  1. İlgili Kişilerin Sahip Olduğu Haklar

  KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

  1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

  Acun Global, KVKK’dan doğan taleplerinizi “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla kabul edecektir. Acun Global, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

  İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline intranetten, https://www.tv8basvuru.com/basvuru/yunanca-basvuru/1 linkinden, ulaşabilirsiniz.

   

  Adres   : Levent Mah. Hayat Sok. No:4 Beşiktaş / İstanbul

  KEP      : globalservis@hs01.kep.tr

  e-posta : kvkkbasvuru@acunglobal.com.tr

 • (*) Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni’ni okudum, anladım, onaylıyorum.
 • ACUN GLOBAL SERVİS HİZMETLERİ A.Ş.
  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN
  TERCÜMAN AÇIK RIZA METNİ

   

  ACUN GLOBAL SERVİS HİZMETLERİ A.Ş. (“Acun Global”)’nin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Tercüman Aydınlatma Metni’nde açıklandığı üzere;

   

  1. Ad, soyad, cinsiyet, doğum yeri, doğum tarihi, medeni durum, e-posta, cep telefonu, yaşadığım şehir ve semt, daha önceki tecrübelerime ilişkin bilgiler ve ilettiğim özgeçmişimde yer alan bilgiler, fotoğraf, videomda yer alan ses ve görüntü, sahip olunan çocuk bilgisi, en son mezun olunan okul ve bölüm, dile ilişkin bilgi ve tecrübelerim ile başvurduğum pozisyon bilgilerinin iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi ve kullanılan uygulama/sistemlerin sunucularının yurtdışında yer alması sebebiyle yurt dışında bulunan sunuculara ve tedarikçilere aktarmasını

  kabul ediyorum.

   

   

   

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca vermiş olduğunuz açık rızanızı dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçerek geri alabilir ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz.

 • (*) Kişisel bilgilerin işlenmesine dair muvafakatnameyi okudum anladım ve onaylıyorum