ÖNEMLİ DUYURU: Covid-19 sebebi ile sadece videolu başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ BAŞVURU

 • TV8/ACUN MEDYA YARIŞMA BAŞVURU TAAHHÜTNAMESİ

  • TARAFLAR
   • TV8, ACUN MEDYA ve http://www.tv8basvuru.com/ internet sayfası üzerinden başvuru yapan kişi (bundan sonra Başvuru Sahibi olarak anılacaktır ) işbu taahhütnamenin tüm maddelerini kabul etmiştir.
  • TARAFLARIN YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
   1. Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu’nda belirtmiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin eksik ve yanlış olması dolayısıyla doğacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiştir.
   2. Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu’ndaki bilgileri, fotoğrafları ve videoları kendi rızası ile TV8 ve ACUN MEDYA ile paylaşmıştır. TV8 ve ACUN MEDYA, paylaşılmış olan fotoğrafları ve videoları dilediği zaman dilediği mecra ve dilediği programda kullanabilecektir. Başvuru Sahibi, TV8 ve ACUN MEDYA’nın paylaşılmış olan fotoğrafları ve videoları kullanımı durumunda TV8 ve ACUN MEDYA’dan hiçbir talepte bulunmayacağını peşinen kabul etmiştir.
   3. Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu’nu doldururken kullanmış olduğu videoların ve fotoğrafların 3. kişilerin kişilik haklarını, telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmediğini kabul etmiştir. Yarışma Kayıt Formu’nda kullanılan videoların ve fotoğrafların 3. kişilerin kişilik haklarını, telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmesi ve TV8 ve ACUN MEDYA’nın ihlaller dolayısıyla ödeme yapmak zorunda kalması durumunda Başvuru Sahibi zararı karşılamakla yükümlüdür.
   4. Başvuru Sahibi, YARIŞMA, TV8 ve ACUN MEDYA’nın ve grup şirketlerinin YARIŞMA dışında televizyon, internet v.b. fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir mecradan gerçekleştireceği projeler ile ilgili bilgilerin kendilerine telefon, sms, e-mail gibi iletişim araçlarıyla bildirilmesine onay vermektedir.
   5. Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu’nun doldurulması ile direkt yarışmacı olmaya hak kazanmadığını, yarışmacıları belirleme yetkisinin sadece TV8 ve ACUN MEDYA yetkililerinde olduğunu bildiğini kabul eder.
   6. 18 yaş altı yarışmacı olmak isteyenlerin başvurularını velisinin yapması gerekmektedir. 18 yaş altı yarışmacı olmak isteyenlerin velisinin onayı olmaması durumunda yarışmacı olmaya hak kazansalar bile yarışmaya katılamazlar.
   7. Başvuru Sahipleri’nin Yarışma Kayıt Formu doldururken vermiş olduğu bilgiler TV8 ve ACUN MEDYA’nın veri tabanında saklanacak olup 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır. Resmi mercilerin talimatları saklıdır.
   8. TV8 ve ACUN MEDYA yarışma formatını, şartlarını ve işbu taahhütname maddelerini başvuru sahibine bildirmeden değiştirme hakkına sahiptir. Yarışma Başvuru Taahhütnamesi yasal olarak Başvuru Sahibi’ni bağladığı için bu sayfa belirli aralıklarla Başvuru Sahibi tarafından ziyaret edilmelidir.
  • TAAHHÜTNAMENİN YÜRÜRLÜĞÜ

   • TV8, ACUN MEDYA ve http://www.tv8basvuru.com/ internet sayfası üzerinden başvuru yapan kişi (bundan sonra Başvuru Sahibi olarak anılacaktır ) işbu taahhütnamenin tüm maddelerini kabul etmiştir.
  MALİ HAK DEVİR BEYANI
  1. Programın Adı : “LEZZET DÜŞKÜNLERİ”
  2. Devralan-Yapımcı : MNG TV YAYINCILIK A.Ş.
  Yapımcı tarafından belirlenecek Yayıncı Kuruluş ve/veya Mecra’da yayınlanacak LEZZET DÜŞKÜNLERİ programına ilişkin, televizyon kanalları, Youtube, internet ve mobil iletim araçları dahil her türlü mecra üzerinden yayınlanacak her türlü çekime (fotoğraflar ve tanıtım, reklam çekimleri de dahil olmak üzere) Yarışmacı Adayı Başvurusu kapsamındaki katılımlarım (“Katılım”) nedeniyle;
  • Program’ın mali, fikri ve mülkiyet haklarının Yapımcı’ya ait olduğunu ve Program’da yer alması ile ilgili 5648 S. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 80. Maddesi uyarınca sahip bulunduğu/bulunacağı eser sahibi haklarını ve komşu haklarını ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. Maddesinde düzenlenen “İşleme” hakkını, 22. Maddesinde düzenlenen “Çoğaltma” hakkını, 23. Maddesinde düzenlenen “Yayma” hakkını”, 24. Maddesinde düzenlenen “Temsil” hakkını, 25. Maddesinde düzenlenen işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan her türlü araçla (televizyon, radyo, video, VCD, DVD, DIVX, GPRS, internet, IPTV, DVB-H, DVB-T, DVB-T2, video on demand, near video on demand, catch-up, web tv, mobil tv, HD, 3G – 3. Nesil, HD, MP3, IVR (Interactive Voice Response), MMS Servisleri, Bluetooth ile kapalı ortamlarda dağıtımı, cep telefonlarına Ringtone olarak Mono Melodi, Poly Melodi, MP3 olarak full track MP4, AMR, WAV, MMF tüm kodekler formatında ve bölümler halinde, cep telefonu, free tv, pay tv, kablolu tv, uydudan ve bunun gibi her türlü araçlarla) umuma iletim ve yeniden iletim haklarını ve işbu Sözleşme’de belirlenen diğer hakları süre, yer, sayı ve muhteva itibariyle gayrimahdut olarak Sözleşme süresince ve Sözleşme sona erdikten sonra da yayınlanan/yayınlanmayan tekrar bölümleri de dahil tüm bölümler için tam ruhsat şeklinde, tüm bu hakları yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere devir hakları ile birlikte münhasıran Yapımcı’ya devrettiğimi/ devredeceğimi,
  • Program’ın/Yarışma’nın, YAPIMCI tarafından, internet iletim metodunu kullanan her türlü cihaz aracılığıyla AVOD, VOD, SVOD, Ad-VOD, Bulut’a [cloud computing] kaydetme, offline yayın [internet aracılığıyla eseri kaydedip daha sonra eserin, internet olmaksızın izlenmesine imkan veren izlenme yöntemi] dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kaydederek [download edilerek] veya kaydetmeyerek [streaming formatında] izlenmeye imkan veren her türlü talebe bağlı izlenme şekli, web, Catch Up, Mobil TV, Connected TV/Smart TV/Hybrid TV, IPTV, Web TV, İnternet TV, OTT vb. izlenme ve yayın şekli/yöntemleri ile ve bu izlenme ve yayın şekilleriyle sınırlı olmaksızın Sözleşme’nin imza Tarihi’nde var olan ya da imza Tarihi’nden sonra geliştirilecek, internet iletim yönteminin/teknolojisinin kullanıldığı/kullanılacağı her türlü izlenme ve yayın şekliyle ve İmza Tarihi’nde var olan ya da İmza Tarihi’nden sonra geliştirilecek internet iletim yönteminin/teknolojisinin kullanıldığı/kullanılacağı her türlü cihaz aracılığıyla Platform üzerinden umuma iletim ve yeniden iletim haklarını ve işbu Protokol’de belirlenen diğer hakları süre, yer, sayı ve muhteva itibariyle gayrimahdut olarak Sözleşme süresince ve Sözleşme sona erdikten sonra da yayınlanan/yayınlanmayan tekrar bölümleri de dahil tüm bölümler için tam ruhsat şeklinde, tüm bu hakları yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere devir hakları ile birlikte münhasıran Yapımcı’ya devrettiğimi/ devredeceğimi; özellikle belirtmek gerekir ki işbu maddede belirtilen umuma iletimin gereği olarak, ilgili Yapım’ın FSEK’in 21’inci maddesinde “İşleme”, 22’nci maddesinde “Çoğaltma”, 23’üncü maddesinde “Yayma”, 24’üncü maddesinde “Temsil” ve 25’inci maddesinde İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakkı adı altındaki mali haklarını ve FSEK’in 80-1’inci maddesinde belirtilen icracı sanatçılara ait komşu hakları, 80-2’nci maddesinde belirtilen yapımcıya ait hakları (bağlantılı hakları) da kapsadığını kabul ettiğimi,
  • Yapımcı’nın yurt içinde ve yurt dışında, Program’ın işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla (televizyon, radyo, video, VCD, DVD, DIVX, GPRS, internet, IPTV, DVB-H, DVB-T, DVB-T2, video on demand, near video on demand, catch-up, web tv, mobil tv, HD, 3G – 3. Nesil, HD, MP3, IVR (Interactive Voice Response), MMS Servisleri, Bluetooth ile kapalı ortamlarda dağıtımı, cep telefonlarına Ringtone olarak Mono Melodi, Poly Melodi, MP3 olarak full track MP4, AMR, WAV, MMF tüm kodekler formatında ve bölümler halinde, cep telefonu, free tv, pay tv, kablolu tv, uydudan ve bunun gibi her türlü araçlarla) umuma iletimi ve yeniden iletimi haklarını herhangi bir sayı, süre ve yer ile sınırlı olmaksızın yasalar ve işbu Sözleşme’de yer alan kurallar çerçevesinde kullanmak ve dilerse tüm bu hakları sayı, süre ve yer ile sınırlı olmaksızın yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel üçüncü kişilere devretmek, satmak, kiralamak ve kullandırmak yetkisine sahip olduğunu kabul ettiğimi,
  • Yapımcı’nın mali ve komşu hakları kullanmaya yönelik fiillerinden dolayı Yapımcı’dan herhangi bir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağımı,
  kabul ve beyan ile bu konuların gerekli kıldığı ve/veya kılacağı tüm hukuki işlemleri de yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederim. İşbu Mali Hak Devir Beyanı’nı herhangi bir baskı altında kalmaksızın, tamamen özgür iradem ile kabul ederek …/…/2020 tarihinde imzaladım.
 • TV8/ACUN Medya Yarışma Başvuru Taahhütnamesini okudum ve kabul ediyorum
 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

  YARIŞMACI ADAYI AYDINLATMA METNİ

  Veri Sorumlusu: MNG TV Yayıncılık A.Ş. 

  Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi No:29 Sarıyer / İSTANBUL 

  MNG TV YAYINCILIK A.Ş. (“TV8”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında; kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz yarışmacı adaylarımızı aydınlatmak amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

  Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

  Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Faaliyetlerimizin yürütülmesi ile organizasyon ve etkinlik yönetiminin sağlanması kapsamında siz yarışmacı adaylarımızın aşağıda yer alan kişisel verilerini işlemekteyiz.

  Kimlik Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

  Ad

  Soyad

  Cinsiyet

  Medeni Durum

  Doğum Tarihi

  Doğum Yeri

  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kişisel verileriniz, TV8 tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik form vasıtasıyla toplanmaktadır.

  İletişim Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

  Katılınan İl

  İş Adresi

  Telefon Numarası

  Yurt Dışı Cep Telefonu

  Ev Telefon Numarası

  İş Yeri Telefonu

  E-Posta Adresi

  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kişisel verileriniz, TV8 tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Mesleki Deneyim Bilgisi

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

  Meslek Bilgisi

  Diploma Bilgileri

  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kişisel verileriniz, TV8 tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Görsel ve İşitsel Bilgiler

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

  Görsel Kayıtlar

  İşitsel Kayıtlar

  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kişisel verileriniz, TV8 tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; stüdyo ziyaretleriniz sırasında görsel ve işitsel kayıt cihazları vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Yarışmaya İlişkin Bilgiler

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

  Fiziksel Özellikleriniz(Boy-Kilo)

  Sahip Olunan Çocuk Sayısı

  Aşçılık Yeteneklerinize İlişkin Bilgiler

  Hedeflerinize ve Başarılarınıza İlişkin Bilgiler

  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Yarışmaya İlişkin Bilgiler kategorisinde yer alan kişisel verileriniz, TV8 tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK m.5 uyarınca açık rızanız olması halinde işlenmektedir.

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır. 

  Finans Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

  Banka Hesabı Bilgisi

  IBAN Numarası

  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kişisel verileriniz, TV8 tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, tarafınızca beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

   

  Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

   

  Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. 

  Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.

  Özel Nitelikli Kişisel Veriler

  Sağlık Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

  Alerji Bilgisi

  Diğer: Yarışmacı Adayı Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  KVKK m.6 uyarınca sağlık verileriniz açık rızanız olması halinde işlenmektedir. 

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

  Kişisel verileriniz, 

  • TV8 faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi ile bilgi güvenliği sağlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar’a
  • İş faaliyetlerinin planlanması, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla İş Ortakları’na,
  • Tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetin sağlanabilmesi adına, fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla Tedarikçiler’e 
  • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na

  aktarılabilecektir.

  Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

  Yurt dışına aktarılan kişisel verileriniz iş sürekliliğinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla aktarılmaktadır. 

  Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır? 

  Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmüş ise ilgili süre sonunda, öngörülmemiş ise KVKK’ya uygun makul süre sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

  Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir? 

  KVKK md.11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

  haklarına sahipsiniz. 

  Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

  Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla

  • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi No:29 Sarıyer / İSTANBUL adresine göndererek,
  • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi No:29 Sarıyer / İSTANBUL adresindeki TV8 Genel Müdürlüğü’ne bizzat başvurarak, 
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle  mngtv@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
  • Başvuru Sahibi’nce mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe veya dilerse “Başvuru Formu” doldurmak suretiyle  kvkkbasvuru@tv8.com.tr  adresine e-posta göndererek,
  • İlgili Kişi tarafından TV8’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden kvkkbasvuru@tv8.com.tr   adresimize göndererek

  TV8’e iletebilirsiniz.

  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

  İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

  Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

  Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır? 

  Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir. 

   

 • Sağlık Verisinin İşlenmesine Dair Muvafakatname


  MNG TV Yayıncılık A.Ş. (“TV8”) tarafından düzenlenen, başvurmakta olduğum yarışma dolayısıyla, yarışma esnasında oluşabilecek acil durumlara yönelik, yarışmacı adayı başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla tarafımdan alınan alerji bilgisinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında işleneceği, 1 yıl süresince saklanacağı hususlarına ilişkin olarak, TV8 tarafından KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamındaki olası hak ve taleplerim konusunda Lezzet Düşkünleri Yarışmacı Adayı Aydınlatma Metni ile ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildikten, bilgilendirmeye konu hususları anladıktan ve söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendikten sonra, özgür irademle açık rıza verdiğimi beyan, taahhüt ve kabul ederim.

  Dilerseniz rızanızı kvkkbasvuru@tv8.com.tr adresine e-posta göndererek her zaman geri alabilirsiniz.
 • Yarışmaya İlişkin Bilgilerin İşlenmesine Dair Muvafakatname


  MNG TV Yayıncılık A.Ş. (“TV8”) tarafından düzenlenen, başvurmakta olduğum yarışma dolayısıyla, yarışmacı adayı başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla tarafımdan alınan sahip olunan çocuk sayısı, eğitim, mezun olunan okul bilgileri, mevcut işe ilişkin bilgiler, meslek, fiziksel özellikler (boy-kilo), asçılık yeteneklerine ilişkin bilgiler ile hedef ve başarılara ilişkin bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında işleneceği, 1 yıl süresince saklanacağı hususlarına ilişkin olarak, TV8 tarafından KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamındaki olası hak ve taleplerim konusunda Lezzet Düşkünleri Yarışmacı Adayı Aydınlatma Metni ile ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildikten, bilgilendirmeye konu hususları anladıktan ve söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendikten sonra, özgür irademle açık rıza verdiğimi beyan, taahhüt ve kabul ederim.

  Dilerseniz rızanızı kvkkbasvuru@tv8.com.tr adresine e-posta göndererek her zaman geri alabilirsiniz.
 • (*) Aydınlatma metnini okudum anladım
 • (*) Sağlık verisinin işlenmesine dair muvafakatnameyi okudum anladım ve onaylıyorum
 • (*) Yarışmaya ilişkin bilgilerin işlenmesine dair muvafakatnameyi okudum anladım ve onaylıyorum
 •  (*) İşbu başvuru formunu doldururken verdiğim her türlü görsel ve veya işitsel verimin tümünün ya da bir kısmının TV8 ve grup şirketlerine ait televizyon kanallarındaki programlarda ve başta www.acunn.com ve Youtube kanalları olmak üzere her türlü dijital mecrada kullanılmak üzere işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına onay veriyorum.